Hoe kan het delen van data juridisch geregeld worden?

Voor het delen van data is geen algemene regelgeving, waardoor het logisch is dat partijen hier contractuele afspraken over maken.

Als er een intellectueel eigendomsrecht op de data rust, zoals het auteursrecht of een databankrecht, dan kan de rechthebbende een gebruiksrecht of licentie aan een gebruiker geven en vervolgens ook de gebruiker toegang verschaffen tot het materiaal. Bij deze licentie kunnen gebruiksvoorwaarden worden afgesproken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bepaling dat de gebruiker geen sub-licenties mag verstrekken of de licentie niet mag doorverkopen aan derde partijen.  

Naast de aanpak vanuit het intellectueel eigendom, is het mogelijk (en soms wenselijk) om contractuele afspraken te maken. In het contract met een partij die de data in wil zien, kan bepaald worden wat wel en niet is toegestaan. Bij een schending van de contractuele voorwaarden, kan dan een schadevergoeding of overeengekomen boete gevorderd worden bij de rechter.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles