Voor een downloadbare versie van het Privacy Statement kunt u hier klikken.

Privacy Statement LegalAIR B.V.

 1. Algemeen

LegalAIR B.V. exploiteert een online kennisplatform over de juridische en ethische aspecten van data en AI: legalair.nl (hierna: “de Website”). Gebruikers kunnen de Website bezoeken, een account aanmaken, een abonnement afsluiten en/of gebruikmaken van de overige diensten die door LegalAIR op de Website worden aangeboden. LegalAIR verwerkt daarbij informatie over identificeerbare personen, ook wel ‘persoonsgegevens’ genoemd. In dergelijke gevallen wordt LegalAIR aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. LegalAIR verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywet- en regelgeving.
In dit privacystatement wordt een toelichting gegeven over de wijze waarop LegalAIR uw persoonsgegevens verwerkt. Wij raden u dan ook aan om dit privacystatement zorgvuldig door te nemen.

 1. Persoonsgegevens

LegalAIR verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Aanspreektitel;
 • Adres en woonplaats;
 • Contactgegevens;
 • Communicatie tussen de gebruiker en LegalAIR;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De financiële gegevens van abonnementhouders, waaronder gekozen betaalproduct(en) en bankrekeningnummer(s);
 • Gegevens die zien op het apparaat dat door de betrokkene wordt gebruikt, zoals een IP-/of MAC-adres;
 • Informatie verkregen via cookies.

LegalAIR verzamelt en/of verwerkt persoonsgegevens:

 1. Wanneer de betrokkene persoonsgegevens via de Website aan LegalAIR verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven voor de nieuwsbrief;
 2. Doordat betrokkene contact opneemt met de helpdesk of vraagbak van LegalAIR;
 3. Wanneer de betrokkene een abonnement afsluit bij LegalAIR;
 4. Doordat deze gegevens worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van de Website of de diensten van LegalAIR, onder andere via cookies;
 5. Van derden, waaronder de gegevens die aan LegalAIR worden verstrekt door haar kennispartners.
 6. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

LegalAIR verwerkt persoonsgegevens op grond van één of meer van de hiernavolgende verwerkingsgrondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming van de betrokkene;
 2. Uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is;
 3. Gerechtvaardigd belang van LegalAIR of een derde, voor zover het belang van de betrokkene niet zwaarder weegt.

Indien LegalAIR persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft die verwerking betrekking op het analyseren c.q. uitvoeren van marketingactiviteiten, het doorlopen van sollicitatieprocedures en het verder optimaliseren van de Website of de door LegalAIR aangeboden diensten.
U kunt een overzicht van de verwerkingsactiviteiten vinden de pdf versie van dit statement bovenaan de pagina. 

 1. De Website en dienstverlening van LegalAIR 

LegalAIR exploiteert een online kennisplatform waarop zij content plaatst en diensten verleend. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dient men een persoonlijk account aan te maken. Daarbij verwerkt LegalAIR de volgende persoonsgegevens van gebruikers:

 1. Naam;
 2. Adres en woonplaats;
 3. Contactgegevens;
 4. Gebruikersnaam en wachtwoord;
 5. Gegevens die zien op het apparaat dat door de betrokkene gebruikt wordt, zoals een IP-/of MAC-adres.

LegalAIR verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de overeenkomst die zij met haar gebruikers sluit of op grond van toestemming die door gebruiker wordt gegeven bij het aanmaken van het account en het gebruikmaken van de Website en/of de diensten die daarop worden aangeboden.

 1. Contact

Gebruikers kunnen contact opnemen met de vraagbaak, de helpdesk of een medewerker van LegalAIR. Daarvoor verzoeken wij u om gebruik te maken van het contactformulier dat op de website vermeld staat. Om u zo goed mogelijk te woord te kunnen staan, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 1. Naam;
 2. Aanspreektitel;
 3. Contactgegevens;
 4. Communicatie tussen Gebruiker en LegalAIR;

LegalAIR verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de toestemming die gebruiker heeft gegeven door gebruik te maken van het contactformulier. Zodra wij u van dienst zijn geweest en wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zullen wij deze gegevens verwijderen.

 1. Nieuwsbrief

Gebruikers kunnen zich op de Website aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief van LegalAIR. Daarmee blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de Website en diensten van LegalAIR. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

 1. Naam;
 2. Aanspreektitel;
 3. Contactgegevens;

LegalAIR verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de toestemming die gebruiker heeft gegeven bij het inschrijven voor de nieuwsbrief.

 1. Abonnement

Gebruikers wordt de mogelijkheid geboden om een abonnement af te sluiten. Daarmee kunt u volledig en onbeperkt gebruikmaken van de content op de Website en de diensten die door LegalAIR worden aangeboden. Per kalenderjaar brengt LegalAIR de daarmee samenhangende abonnementskosten in rekening. Daarvoor heeft LegalAIR de volgende persoonsgegevens nodig:

 1. Naam;
 2. Aanspreektitel;
 3. Contactgegevens;
 4. De financiële gegevens van abonnementhouders, waaronder gekozen betaalproduct(en) en bankrekeningnummer(s);

LegalAIR verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de overeenkomst die zij met haar gebruikers sluit of op grond van de toestemming die gebruiker heeft gegeven bij het afsluiten van het abonnement.

 1. Marketing

LegalAIR is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de Website en diensten van LegalAIR verder te promoten. Daarbij maakt LegalAIR gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam;
 2. Aanspreektitel;
 3. Adres en woonplaats;
 4. Contactgegevens;
 5. Gegevens die zien op het apparaat dat door de betrokkene wordt gebruikt, zoals een IP-/of MAC-adres;
 6. Informatie verkregen via cookies.

LegalAIR verwerkt deze persoonsgegevens op grond van haar gerechtvaardigde belang om de Website en/of diensten aan te kunnen blijven bieden c.q. dit aanbod verder uit te bereiden.

 1. Optimalisatie van Website of diensten

LegalAIR probeert de Website en haar diensten continu verder te optimaliseren. Daarvoor heet zij de volgende persoonsgegevens nodig:

 1. Naam;
 2. Contactgegevens;
 3. Gebruikersnaam en wachtwoord;
 4. Communicatie tussen gebruiker en LegalAIR;
 5. Gegevens die zien op het apparaat dat door de betrokkene wordt gebruikt, zoals een IP-/of MAC-adres;
 6. Informatie verkregen via cookies.

LegalAIR verwerkt deze persoonsgegevens op grond van haar gerechtvaardigde belang om de Website en/of diensten die zij aanbiedt nog verder te optimaliseren.

 1. Sollicitatieprocedure

LegalAIR verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten die mogelijk relevant zouden kunnen zijn voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure, waaronder informatie over het opleidingsniveau

verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten die mogelijk relevant zouden kunnen zijn voor het doorlopen van een sollicitatieproces, waaronder informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens worden verwerkt, omdat LegalAIR een gerechtvaardigd belang heeft bij het kunnen beoordelen of de kwaliteiten van de sollicitant overeenkomen met de functieomschrijving.

De persoonsgegevens die LegalAIR ontvangt in het kader van een sollicitatieprocedure zullen uiterlijk binnen 4 weken na afloop van deze procedure worden verwijderd, tenzij de sollicitant hier eerder om verzoekt of indien LegalAIR toestemming heeft gekregen om de gegevens langer te bewaren. In het geval dat de sollicitatieprocedure leidt tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, zullen de persoonsgegevens bewaard worden voor zolang dit noodzakelijk is.

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

LegalAIR zal de persoonsgegeven niet aan derden verstrekken, tenzij:

 1. deze worden verstrekt aan een door LegalAIR ingeschakelde verwerker, die overeenkomstig dit privacystatement en de daarin opgenomen doeleinden de persoonsgegevens ten behoeve van LegalAIR zal gaan verwerken. LegalAIR zal dan een overeenkomst sluiten met verwerker waarin deze wordt verplicht voldoende technische en organisatorische maatregelen te treffen, teneinde passende waarborgen te bieden voor de beoogde gegevensverwerking; of
 2. LegalAIR op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de af te staan aan een daartoe bevoegde instantie.

Om diensten te kunnen leveren, kan LegalAIR genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval zal LegalAIR passende waarborgen treffen ter bescherming van de persoonsgegevens, waaronder het gebruikmaken van goedgekeurde certificeringsmechanismen, de standaardcontractsbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914) en/of het enkel verwerken c.q. doorgeven van persoonsgegevens naar landen ten aanzien waarvan de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen. In beginsel verstrekt LegalAIR echter geen Persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn in landen buiten de EER.

 1. Sollicitanten

LegalAIR verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten die mogelijk relevant zouden kunnen zijn voor het doorlopen van een sollicitatieproces, waaronder informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens worden verwerkt, omdat LegalAIR een gerechtvaardigd belang heeft bij het kunnen beoordelen of de kwaliteiten van de sollicitant overeenkomen met de functieomschrijving.

De persoonsgegevens die LegalAIR ontvangt in het kader van een sollicitatieprocedure zullen uiterlijk binnen 4 weken na afloop van deze procedure worden verwijderd, tenzij de sollicitant hier eerder om verzoekt of indien LegalAIR toestemming heeft gekregen om de gegevens langer te bewaren. In het geval dat de sollicitatieprocedure leidt tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, zullen de persoonsgegevens bewaard worden voor zolang dit noodzakelijk is.

 1. Rechten van de betrokkene

 Als LegalAIR persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten:

 • Recht op informatie: U heeft recht om informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom LegalAIR uw persoonsgegevens verwerkt.
 • Recht op inzage: U heeft het recht om inzage en afschrift te krijgen van de persoonsgegevens die LegalAIR van u verwerkt.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen, indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om LegalAIR te verzoeken (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
  • u betwist de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. De verwerking wordt beperkt gedurende de periode die LegalAIR nodig heeft om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;
  • LegalAIR heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen en onderbouwen van een rechtsvordering.
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van LegalAIR zwaarder wegen dan die van u.
 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die door LegalAIR worden verwerkt, in gestructureerd en gangbaar (digitaal) formaat, te verkrijgen om deze ongestoord aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking plaatsvindt rust op één van de volgende verwerkingsgrondslagen: ‘vervulling van een taak van algemeen belang’ en/of ‘behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LegalAIR’. LegalAIR zal de verwerking van persoonsgegevens staken, indien deze geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
 • Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om LegalAIR te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. LegalAIR zal dit verzoek inwilligen, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
  • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;
  • u heeft uw toestemming ingetrokken voor het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • u heeft gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Indien de u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Alle verwerkingen van de persoonsgegevens die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het intrekken van toestemming, worden geacht rechtsgeldig te zijn gebeurd.
U kunt zich afmelden van onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: info@legalair.nl of door te klikken op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
U kunt uw verzoek voor het uitoefenen van bovenstaande rechten c.q. bevoegdheden schriftelijk indienen bij LegalAIR via de contactgegevens onderaan dit privacystatement. LegalAIR zal uw aanvraag binnen één maand behandelen. Indien het gaat om een ingewikkeld of groot aantal verzoeken, kan LegalAIR ervoor kiezen om deze termijn met twee maanden verlengen.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden via de contactgegevens onderaan dit privacystatement. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 1. Bewaartermijn

LegalAIR bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode waarvoor zij deze nodig heeft om het doel te realiseren waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, tenzij LegalAIR op grond van een wettelijke bepaling verplicht is om de persoonsgegevens langer te bewaren.

 1. Wijzigingen in dit privacystatement

LegalAIR behoudt zich het recht voor om dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. LegalAIR adviseert de betrokkene dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele aanpassingen in dit privacystatement. De huidige versie van dit privacystatement is bijgewerkt op 19 november 2021, Versie 1.0.

 1. Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacystatement, dan kunt u contact met ons opnemen via:

LegalAIR B.V.
Lekkerbeetjesstraat 6
5211 AL ‘s-Hertogenbosch
info@legalair.nl 
+31 (0)88 14 10 821