Hoe kan eerlijkheid geconcretiseerd worden bij de beoordeling van een model?

Eerlijkheid (of behoorlijkheid in de AVG) moet volgens de Autoriteit Persoonsgegevens worden ingevuld aan de hand van de omstandigheden van een geval en bestaande normen. Men moet eerlijk zijn over hoe persoonsgegevens gebruikt worden en er moet rekening mee worden gehouden dat er geen onrechtmatige negatieve effecten ontstaan voor de betrokkenen. Voor dit principe geldt dat het hele proces voor alle betrokkenen eerlijk moet zijn; het is niet zo dat één deel van het proces de mate van eerlijkheid van een ander proces kan compenseren. Bij het beoordelen van de uitkomsten van een model speelt mee of de betrokkenen de uitkomsten als rechtvaardig ervaren.
Eerlijkheid gaat dus verder dan rechtmatigheid in de context van de AVG en moet door de verwerkingsverantwoordelijke worden gemotiveerd en verantwoord worden. Zie ook: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/toezicht_op_ai_en_algoritmes.pdf pagina 5 en 6

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles