Hoe kunnen de voorwaarden voor API gebruik worden vastgelegd?

Een API (Application Programming Interface) is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren. De voorwaarden voor het gebruik van een dergelijke API, dient contractueel vastgelegd te worden. Partijen kunnen afspraken omtrent het gebruik van API vastleggen in een overeenkomst. Hierbij is het van groot belang aandacht te hebben voor de bevoegdheden van de gebruiker, de verplichtingen van de leverancier, de doelen waar de data voor gebruikt mag worden, etc. Om problemen te voorkomen, is het van belang hier goede afspraken over te maken.

De voorwaarden van API (Application Programming Interface) gebruik zijn in eerste instantie een contractuele aangelegenheid. Of dit gebeurt in de vorm van algemene voorwaarden of dat er tussen partijen wordt onderhandeld is niet zo belangrijk. Wel is het van belang om vast te leggen wat de gebruiker allemaal wel en niet mag en wat de gebruiker van de leverancier mag verwachten. Hoe snel mag/kan de data worden opgevraagd? Hoeveel data mag er worden opgevraagd? Waar mag deze voor gebruikt worden. Dit soort vragen zijn van belang als partijen onderhandelen over het gebruik van een API.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles