Zijn er onderwijs- of onderzoekuitzonderingen van toepassing op de bescherming van data(bases)?

In de Databankenwet is een uitzondering opgenomen voor het publiek maken van een substantieel deel van een database onder bepaalde voorwaarden. Uit artikel 5 van de Databankenwet volgt dat, in het kader van onderzoek of onderwijs, data dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De data dient een illustrerend doel te hebben;
  2. De bron moet worden vermeld;
  3. Het gebruik van de data moet gerechtvaardigd worden door een niet-commercieel doel.

Als een databank ook persoonsgegevens bevat, dan moet men zich ook aan de AVG houden. Als het gaat om onderzoek, dan mag de data gebruikt worden voor onderzoek als dit niet onverenigbaar is met het originele verwerkingsdoel (art. 5 en 9 AVG). Deze data moet dan zo snel mogelijk gepseudonimiseerd worden.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles