Welke rechten en plichten hebben overheden met betrekking tot hun data?

De overheid heeft de plicht om informatie over haar beleid en de uitvoering daarvan openbaar te maken. Deze informatie moet tijdig en op een begrijpelijke wijze beschikbaar worden gemaakt (artikel 8 Wet Openbaarheid van Bestuur). Naast een plicht om informatie openbaar te maken uit eigen beweging, kan iedereen ook een verzoek om informatie indienden bij de overheid. Hiermee kan informatie worden opgevraagd over een bepaald bestuurlijk onderwerp of een specifiek document. De overheid heeft het recht haar data niet vrij te geven wegens bepaalde uitzonderingsgronden of beperkingen (artikel 10 en 11 Wet Openbaarheid van Bestuur).

In het kader van ‘data delen uit eigen overweging’ bieden overheden op dit moment bijna 20.000 datasets aan via het portaal. Deze datasets worden onder verschillende Creative Commons licenties beschikbaar gesteld door lokale en landelijke overheidsorganisaties. Hoewel de beheerders van https://data.overheid.nl/ en de eigenaren van de datasets zich inspannen om de kwaliteit van de datasets zo hoog mogelijk te houden, worden er geen garanties gegeven. De overheidsorganisatie kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de datasets.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles