Documenten

Kamerbrief voortgang algoritmen en artificiële intelligentie – Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (2021)
Minister Ollongren (BZK), minister Dekker (Rechtsbescherming), staatssecretaris Knops (BZK) en staatssecretaris Keijzer (EZK) beschrijven de voortgang van de lopende beleidstrajecten uit de beleidsbrief 'AI, publieke waarden en mensenrechten' uit 2019. Ook delen zij de resultaten van de projectgroep normering en toezicht algoritmen en de 'Beleidsagenda Normering en Toezicht Algoritmen'.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/10/kamerbrief-voortgang-algoritmen-en-artificiele-intelligentie/kamerbrief-over-algoritmen-en-artificiele-intelligentie-ai.pdf

Code Goed Digitaal Bestuur – A. Meijer en E. Ruijer (2021)
Onderzoek naar het borgen van waarden bij de digitalisering van het openbaar bestuur.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/04/30/code-goed-digitaal-openbaar-bestuur/bijlage-2-code-goed-digitaal-openbaar-bestuur.pdf

Voorstel Verordening voor Kunstmatige Intelligentie - Europese Commissie (2021)
Een voorstel voor een verordening waarin een regelgevend kader wordt gegeven voor de inzet van Kunstmatige Intelligentie.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence

Whitepaper over kunstmatige intelligentie - een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen – Europese Commissie (2020)
Met dit witboek en het bijbehorende verslag over het veiligheids- en aansprakelijkheidskader neemt de Commissie het initiatief voor een brede raadpleging waarin zij bij het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de academische wereld peilt naar concrete voorstellen voor een Europese aanpak van Kunstmatige Intelligentie.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_nl.pdf

De impact van de GDPR op AI - Denktank Europees Parlement (2020)
Uit onderzoek van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement blijkt dat AVG en AI goed naast elkaar kunnen bestaan. Een uitgebreide analyse laat zien dat met de juiste toepassing, betrokkenen worden beschermd én er tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de nuttige toepassingen van AI.

The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on Artificial Intelligence

Kamerbrief over waarborgen tegen risico's van data-analyses door de overheid – Minister voor Rechtsbescherming (2019)
Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over mogelijke wettelijke waarborgen om risico’s van data-analyses door de overheid tegen te gaan.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/10/08/tk-waarborgen-tegen-risico-s-van-data-analyses-door-de-overheid/tk-waarborgen-tegen-risico-s-van-data-analyses-door-de-overheid.pdf

Ethics Guidelines for trustworthy AI - AI HLEG Europese Commissie (2019)
Richtlijnen opgesteld door een expertgroep in opdracht van de Europese Commissie over verantwoordelijk AI gebruik.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419

Quick scan AI in de publieke dienstverlening – A. van Veenstra e.a. (2019)
Verkenning en categorisering van toepassingen van het gebruik van Artificial Intelligence (AI) in de publieke sector.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/04/08/quick-scan-in-de-publieke-dienstverlening/TNO+-+AI+in+de+overheid+eindpresentatie+08042019.pdf

Beleidsbrief AI, publieke waarden en mensenrechten – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2019)
Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een beleidsbrief over artificiële intelligentie  (AI), publieke waarden en mensenrechten.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/10/08/kamerbrief-over-ai-publieke-waarden-en-mensenrechten/kamerbrief-over-ai-publieke-waarden-en-mensenrechten.pdf

Onderzoek ‘Algoritmes en Grondrechten’ - M. Vetzo e.a. (2018)
De opkomst van algoritme-gedreven technologieën als Big Data, Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie levert een breed scala aan nieuwe grondrechtelijke uitdagingen op.
Dit juridische onderzoek brengt specifiek voor Nederland, in kaart wat de (potentiële) impact is van Big Data, het Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie op vrijheidsrechten, gelijkheidsrechten, privacyrechten en procedurele rechten.

https://www.uu.nl/sites/default/files/rebo-montaigne-algoritmes_en_grondrechten.pdf

Kunstmatige Intelligentie voor Europa - Europese Commissie (2018)
Europese strategie inzake AI.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0237&qid=1618499054142

Rapport ‘Opwaarderen; Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ – L. Kool e.a. Rathenau Instituut (2017)
Dit rapport laat zien dat Nederland nog niet altijd is toegerust om met de vragen van deze tijd om te gaan. We hebben onze apps, onze software en onze technologie wel regelmatig opgewaardeerd, maar we zijn vergeten om de maatschappij te updaten. Om digitaal koploper te worden, zijn vijf acties nodig, stelt het Rathenau Instituut.

https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2018-02/Opwaarderen_FINAL.pdf

 

Meer informatie

https://data.overheid.nl/

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nieuwe-technologieen-data-en-ethiek/

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

https://nlaic.com/

Details
  • Created 23-07-2021
  • Last Edited 27-06-2023
  • Subject Data AI
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles