Binnen de gezondheidszorg wordt altijd al veel met bijzondere persoonsgegevens gewerkt. Er zijn regels voor hoe men hiermee om moet gaan en die gelden nog steeds als gegevens worden verwerkt met AI. Men wil echter ook vaker persoonsgegevens gaan gebruiken voor projecten waar patiënten geen baat bij hebben. Op deze pagina vind je een overzicht van de huidige wetten en regels die van toepassing zijn op persoonsgegevens uit de zorg en ook rapporten die een indicatie geven van mogelijke ontwikkelingen.

Wetten en regels

Toetsingskader IGJ 'Inzet van e-health door zorgaanbieders' - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Ministerie van VWS (2018)

Toetsingskaders inzet van e-health door zorgaanbieders

Hand-out wettelijke en normatieve kaders rondom AI in de zorg
Een overzicht samengesteld op verzoek van het Ministerie van VWS.

Hand-out wettelijke en normatieve kaders rondom AI in de zorg

Handreiking AI in de zorg - Mr. M.F. van der Mersch (2020)
Advocate Van der Mersch gaat in haar publicatie in op de wet- en regelgeving voor software die AI bevat aan de hand van een fictief praktijkvoorbeeld. De handreiking geeft antwoord op in de praktijk voorkomende juridische vragen.

Handreiking AI in de zorg

Handreiking AVG en AI - Ministerie van VWS (2020)
Het ministerie van VWS geeft een overzicht van de regels die er nu al zijn vanuit de AVG die ook van toepassing zijn bij het maken van AI.

Handreiking AVG en AI

Richtlijnen voor het toepassen van algoritmen door overheden - Digitale overheid (2021)
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft richtlijnen voor het gebruik van algoritmen binnen de overheid, maar deze zijn uiteraard ook bruikbaar in de zorg en het bedrijfsleven.

Richtlijnen voor het toepassen van algoritmen door overheden

Rapporten en beleidsdocumenten

Voorstel Verordening voor Kunstmatige Intelligentie - Europese Commissie (2021)
Een voorstel voor een verordening waarin een regelgevend kader wordt gegeven voor de inzet van Kunstmatige Intelligentie.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence

Rapport Datasolidariteit voor gezondheid - Verbeterpunten met oog voor ieders belang - Gerritsen, J. en P. Verhoef, Rathenau Instituut (2020)
Een rapport naar aanleiding van een onderzoek over het gebruik van digitale gegevens uit medische dossiers.

https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-12/Rathenau%20Instituut_Rapport_Datasolidariteit%20voor%20gezondheid.pdf

Whitepaper over kunstmatige intelligentie - een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen - Europese Commissie (2020)
Met dit witboek en het bijbehorende verslag over het veiligheids- en aansprakelijkheidskader neemt de Commissie het initiatief voor een brede raadpleging waarin zij bij het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de academische wereld peilt naar concrete voorstellen voor een Europese aanpak van Kunstmatige Intelligentie.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_nl.pdf

De impact van de GDPR op AI - Denktank Europees Parlement (2020)
Uit onderzoek van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement blijkt dat AVG en AI goed naast elkaar kunnen bestaan. Een uitgebreide analyse laat zien dat met de juiste toepassing, betrokkenen worden beschermd én er tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de nuttige toepassingen van AI.

The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on Artificial Intelligence

Vergelijkend onderzoek naar 'nader gebruik' gezondheidsdata - Researchgate - European Journal of Human Genetics (2020)

Artikel in European Journal of Human Genetics

Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (MDCG 2019-11) - Europese Commissie (2019)
Dit document bevat richtlijnen voor de kwalificatie en classificatie van software onder de MDR en IVDR en richt zich primair op fabrikanten van medische software. De richtlijnen gaan ook in op het in de handel brengen en de conformiteitsbeoordeling van software voor medische hulpmiddelen.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37581

Kamerbrief met reactie op krantenartikel over secundair gebruik data - Ministerie van VWS (2019)
De Minister geeft een inhoudelijke schets van de mogelijkheden die de AVG nu biedt en hij roept partijen op die mogelijkheden te benutten.

Kamerbrief met reactie op artikel over secundair gebruik data

Ethics Guidelines for trustworthy AI - AI HLEG Europese Commissie (2019)
Richtlijnen opgesteld door een expertgroep in opdracht van de Europese Commissie over verantwoordelijk AI gebruik.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419

Kunstmatige Intelligentie voor Europa - Europese Commissie (2018)
Europese strategie inzake AI.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0237&qid=1618499054142

Meer informatie:

https://www.datavoorgezondheid.nl/

https://www.rathenau.nl/nl/digitale-zorg

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/informed-consent.htm

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medische-gegevens-gebruiken-en-delen

Details
  • Created 25-06-2021
  • Last Edited 27-06-2023
  • Subject Data AI
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles