Is het mogelijk om data te verpanden?

Op grond van de wet is dit niet mogelijk, omdat data juridisch lastig te duiden is. Data is namelijk geen “goed” in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Er zijn echter wel andere verpandingsmogelijkheden denkbaar om verhaal te kunnen nemen op data. Zo kan er gedacht worden aan het vestigen van een pandrecht op een specifieke gegevensdrager. Ook bestaat de mogelijkheid om een pandrecht te vestigen op het intellectuele eigendomsrecht dat op de data rust, zoals auteursrecht of een databankrecht. Het verpanden van de data an sich is echter nog steeds niet mogelijk.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles