Voor een downloadbare versie van de algemene voorwaarden kunt u hier klikken.

Algemene Gebruiksvoorwaarden LegalAIR

Inhoudsopgave:

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Gebruik
 4. Kosten en betaling
 5. Aansprakelijkheid
 6. Overmacht
 7. Misbruik, beëindiging en ontbinding
 8. Privacy
 9. Intellectueel eigendom
 10. Wijzigingen
 11. Toepasselijk recht en competentie
 1. Definities

In deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
LegalAIR: LegalAIR B.V., kantoorhoudende aan de Lekkerbeetjesstraat 6 (5211 AL) , te ’s-Hertogenbosch (KvK-nr. 85317233).
Voorwaarden: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van LegalAIR.
Gebruiker: iedere persoon die de website bezoekt of gebruik maakt van de - al dan niet betaalde - content en/of diensten die door LegalAIR worden aangeboden op het Platform.
Platform: het online kennisplatform legalair.nl, dat door LegalAIR wordt geëxploiteerd.
Partij/Partijen: LegalAIR en/of de Gebruiker.

 1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform door Gebruiker, op alle diensten die door LegalAIR worden aangeboden én op alle offertes die Legal AIR uitbrengt, alsook iedere overeenkomst waarbij LegalAIR partij is.
Door het Platform te bezoeken en/of te gebruiken, gaat de Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
Indien Gebruiker eigen algemene voorwaarden hanteert, wijst LegalAIR deze uitdrukkelijk van de hand.
Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de resterende bepalingen c.q. het resterende gedeelte van de desbetreffende bepaling onverminderd van toepassing.
Mondelinge mededelingen, afspraken en/of toestemmingen zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn door Partijen.

 1. Gebruik

Gebruikers kunnen het Platform bezoeken zonder een account aan te maken. Zonder account heeft de Gebruiker slechts beperkt toegang tot de informatie op het Platform.
Het aanmaken van een account op het Platform geldt als een expliciete aanvaarding van deze Voorwaarden.
Gebruiker mag slechts één account aanmaken.
Het account van de Gebruiker bevat een persoonlijk dashboard. Gebruiker is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij daarin opslaat en dient er zorg voor te dragen dat deze informatie actueel en juist is.
Gebruiker stemt met het aanmaken van een account in met – een geeft LegalAIR onvoorwaardelijk toestemming tot – het opslaan van de communicatie met LegalAIR, het inzien van die communicatie alsmede de informatie die in het persoonlijke dashboard van de Gebruiker is opgeslagen.
Gebruiker is te allen tijd volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar gebruikersnaam, wachtwoord en account.
Gebruiker is niet gerechtigd om derden buiten de eigen organisatie  gebruik te laten maken van zijn of haar account.

 1. Kosten en betaling

LegalAIR zal geen vergoeding bij de Gebruiker in rekening brengen voor een beperkt gebruik van het Platform. 

 1. Aansprakelijkheid

LegalAIR kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, met inbegrip van (in)directe (gevolg)schade, die voortvloeit uit of in verband staat met de content en/of de informatie die op het Platform wordt gepubliceerd, de adviezen die door de vraagbaak of de helpdesk worden verstrekt, alsmede de adviezen en/of uitingen die worden gedaan door één van de kennispartners van LegalAIR.
LegalAIR kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor (de gevolgen van) het tijdelijk niet kunnen gebruiken van het Platform door de Gebruiker, onder andere doch niet uitsluitend ten gevolge van storingen of beveiligingsinbreuken.
LegalAIR verricht uitsluitend diensten ten behoeve van de Gebruiker. Derden kunnen aan de inhoud van de daaraan ten gronde gelegen overeenkomst, noch aan de door LegalAIR verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen. LegalAIR aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid jegens derden voor de werkzaamheden die zij heeft uitgevoerd ten behoeve van de Gebruiker.
Mocht LegalAIR toch aansprakelijk gehouden kunnen worden voor (in)directe (gevolg)schade c.q. gehouden is om een betaling te verrichten op grond van een ongendaanmakings-verbintenis, ondanks hetgeen dat bepaald is in deze Voorwaarden, dan is zij slechts gehouden het bedrag te vergoeden dat door de (beroepsaansprakelijkheids)verzekering van LegalAIR ter zake van die schade wordt uitgekeerd. Mocht de (beroepsaansprakelijkheids)verzekering om welke reden dan ook geen bedrag uitbetalen, dan zal het bedrag waarvoor LegalAIR aansprakelijk kan worden gehouden in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat de Gebruiker voor de diensten en werkzaamheden van LegalAIR heeft betaald in het jaar voorafgaande aan het ontstaan van de vordering.
De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid kunnen niet worden ingeroepen wanneer er schade is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van Bogaerts & Groenen Advocaten Holding B.V. (h.o.d.n. BG.Legal), de aandeelhouders daarvan zijnde praktijkvennootschappen en de aandeelhouders daarvan zijnde vennoten, van werknemers en van personen waarmee LegalAIR een samenwerkingsverband heeft afgesloten, zal echter ten alle tijden volledig zijn uitgesloten.
Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van LegalAIR dient Gebruiker zo spoedig mogelijk en schriftelijk gemotiveerd in te dienen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op enige schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor LegalAIR aansprakelijk kan worden gehouden. Dit geldt eveneens voor de gevallen waarin de Gebruiker schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.
Tenzij nakoming door LegalAIR blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van LegalAIR wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts indien de Gebruiker LegalAIR onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden en LegalAIR ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LegalAIR in de gelegenheid wordt gesteld om adequaat te reageren.

 1. Overmacht

In geval van overmacht, is LegalAIR gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en/of niet na te komen. LegalAIR is vrij in deze keuze en kan hiertoe overgaan zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat LegalAIR ter zake daarvan tot enige schadeloosstelling verplicht is.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, iedere van de wil van LegalAIR onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzienbaar ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst tussen Partijen, die de nakoming daarvan (i.e. het verlenen van toegang tot het Platform) blijvend of tijdelijk verhindert en/of bezwaarlijk maakt. Onder overmacht wordt onder meer verstaan (niet limitatief): brand, overstromingen, epidemieën, slechte/extreme weeromstandigheden, storingen bij (leveranciers van) LegalAIR, stakingen, terroristische aanslagen, oorlogen, het schaars worden van materialen, uitrusting en gereedschappen, het uitblijven van noodzakelijke leveringen voor (leveranciers van) LegalAIR en het onverhoopt intrekken van diens vergunningen.

 1. Misbruik, beëindiging en ontbinding.

Indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden, zich schuldig maakt aan wangedrag, het Platform misbruikt en/of op enige andere wijze de belangen van LegalAIR schaadt of doet schaden, althans een vermoeden daartoe bestaat, kan LegalAIR het gebruik van het account opschorten of de toegang tot het account volledig ontzeggen.
Partijen kunnen te allen tijde het account verwijderen, inclusief de daarin opgeslagen gegevens.
LegalAIR kan het Platform, de website en haar diensten op ieder gewenst moment wijzigen of beëindigen. LegalAIR streeft ernaar om een dergelijke wijziging of beëindiging met inachtneming van een redelijke termijn aan de Gebruikers door te geven.

 1. Privacy

LegalAIR verwerkt enkel persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het verrichten van haar diensten. LegalAIR zal daarbij de geldende privacywet- en regelgeving in acht nemen. In het privacystatement van LegalAIR wordt uiteengezet hoe LegalAIR met de Persoonsgegevens van Gebruikers omgaat. Het privacystatement is raadpleegbaar op de website: legalair.nl/privacy-statement/.
Gebruiker garandeert dat de Persoonsgegevens die LegalAIR dient te verwerken bij gebruikmaking van het Platform, rechtmatig zijn verkregen, gebruikt en verwerkt kunnen worden door LegalAIR en op geen enkele wijze inbreuk maken op enig recht van een derde of (andere) betrokkene.
Gebruiker vrijwaart LegalAIR tegen iedere aanspraak van derden of (andere) betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, die verband houdt met het verwerken van persoonsgegevens. Gebruiker dient daarbij tevens de door LegalAIR gemaakte en daarmee samenhangende (juridische) kosten te vergoeden.

 1. Intellectueel eigendom

Alle informatie die besloten ligt in de website en het Platform van LegalAIR, waaronder de daarop geplaatste afbeeldingen, foto’s, logo’s, teksten en de daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij LegalAIR. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LegalAIR de hiervoor genoemde documenten, materialen en/of informatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of op andere wijze te exploiteren. Het is Gebruiker evenmin toegestaan om inbreuk te maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie die op het Platform gepubliceerd staat dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op het auteurs-, merken- en/of handelsnaamrecht, alsmede ieder ander recht van intellectueel eigendom dat bij LegalAIR rust. Hieronder valt onder meer het (doen) verwijderen, (laten) wijzigen en bewerken van het Platform.
LegalAIR geeft Gebruiker enkel een gebruiksrecht voor het Platform. Partijen beogen met deze gebruikslicentie nadrukkelijk geen overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht te bewerkstelligen. Gebruiker verkrijgt enkel de gebruiksrechten die Partijen zijn overeengekomen, dan wel die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk aan Gebruiker worden toegekend. Een aan Gebruiker toegekend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en in tijdsduur beperkt, tenzij Partijen nadrukkelijk en schriftelijk ervoor kiezen om daarvan af te wijken.
Indien Gebruiker inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van LegalAIR, heeft LegalAIR recht op een direct opeisbare vergoeding van € 25.000,-, onverminderd het recht van LegalAIR om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 1. Wijzigingen

LegalAIR is te allen tijde gerechtigd om deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden staat gepubliceerd op het Platform en op de website van LegalAIR: legalair.nl/algemene-voorwaarden/.

 1. Toepasselijk recht en competentie

Op alle rechtsbetrekkingen tussen LegalAIR en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61) is expliciet uitgesloten.
De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of in verband staan deze Voorwaarden en/of een overeenkomst die tussen Partijen gesloten is. LegalAIR is echter steeds gerechtigd om het geschil voor te leggen aan een andere rechter die wettelijk bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
Deze Voorwaarden (2022.01) gelden met ingang van [2-2-2022].